Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 3.6 %
Muslim Kasim (4) 7.3 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (9) 16.4 %
Suir Syam (1) 1.8 %
Shadiq Pasadigue (20) 36.4 %
Indra Catri (19) 34.5 %

Jumlah Pemilih: 55