Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 5.0 %
Muslim Kasim (4) 10.0 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (9) 22.5 %
Suir Syam (1) 2.5 %
Shadiq Pasadigue (8) 20.0 %
Indra Catri (16) 40.0 %

Jumlah Pemilih: 40