Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 6.2 %
Muslim Kasim (4) 12.5 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (6) 18.8 %
Suir Syam (1) 3.1 %
Shadiq Pasadigue (6) 18.8 %
Indra Catri (13) 40.6 %

Jumlah Pemilih: 32