Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (1) 5.9 %
Muslim Kasim (4) 23.5 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (5) 29.4 %
Suir Syam (1) 5.9 %
Shadiq Pasadigue (1) 5.9 %
Indra Catri (5) 29.4 %

Jumlah Pemilih: 17