Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (1) 6.2 %
Muslim Kasim (4) 25.0 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (5) 31.2 %
Suir Syam (1) 6.2 %
Shadiq Pasadigue (1) 6.2 %
Indra Catri (4) 25.0 %

Jumlah Pemilih: 16