Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 4.2 %
Muslim Kasim (4) 8.3 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (9) 18.8 %
Suir Syam (1) 2.1 %
Shadiq Pasadigue (16) 33.3 %
Indra Catri (16) 33.3 %

Jumlah Pemilih: 48