Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 3.2 %
Muslim Kasim (5) 7.9 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (1) 1.6 %
Syamsu Rahim (11) 17.5 %
Suir Syam (1) 1.6 %
Shadiq Pasadigue (24) 38.1 %
Indra Catri (19) 30.2 %

Jumlah Pemilih: 63