Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (0) 0.0 %
Muslim Kasim (4) 40.0 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (4) 40.0 %
Suir Syam (1) 10.0 %
Shadiq Pasadigue (0) 0.0 %
Indra Catri (1) 10.0 %

Jumlah Pemilih: 10