Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (1) 4.0 %
Muslim Kasim (4) 16.0 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (0) 0.0 %
Syamsu Rahim (5) 20.0 %
Suir Syam (1) 4.0 %
Shadiq Pasadigue (3) 12.0 %
Indra Catri (11) 44.0 %

Jumlah Pemilih: 25