Hasil Jajak Pendapat
Hasil Jajak Pendapat saat ini:

Irwan Prayitno (2) 3.4 %
Muslim Kasim (4) 6.8 %
Nasrul Abit (0) 0.0 %
Hendra Irwan Rahim (1) 1.7 %
Syamsu Rahim (11) 18.6 %
Suir Syam (1) 1.7 %
Shadiq Pasadigue (21) 35.6 %
Indra Catri (19) 32.2 %

Jumlah Pemilih: 59